top of page
Sök
  • Skribentens bild-

Svt nyheter väst

Uppdaterat: 17 okt. 2020


(For English scroll down)


Det finns bara tre stycken yrkesverksamma ostrondykare i Bohuslän. Två bröder och en dotter och det är ett yrke där man blir något av en expert på att skörda de vilda ostron som finns, både de ursprungliga platta, edulis, och de nya kupade, gigas, som de senaste tio åren börjat växa allt mer och mer i Skagerack.


Normalt sett plockar de sin veckodos av ostron på måndagar, men ibland räcker inte det och då blir det en extra tur på tisdagar. Edsvik ligger vackert i en naturskön vik, strax norr om Grebbestad. En vintervilande camping ligger strax i närheten, men för ostrondykarna är det arbete som vanligt. På en stor hög av rensade skal, plockar Peter Klemming och hans dotter Lotta Klemming igenom en stor hög med ostron.

De granskar med vana ögon och efter en skrapning hamnar ostronen i huvudsak två stora backar. I den ena backen finns originalostronet, kanske fem, sex centimeter långt och platt. Edulis, ett eftertraktat ostron från Atlanten som trivs väldigt bra i det rena vattnet i Bohuslän. I den andra backen hamnar ett mer kupigt ostron, gigas, men bara i rätt storlek, de som är för stora är svårsålda och läggs undan.

– Vi pratar om en invasiv art. Men de är nog frågan om det inte är en art som vi helt enkelt får lära oss att leva med, säger ostrondykaren Bengt Klemming.

Märker av ökningen av gigas

De plockar upp mellan 1 000 och 1 500 ostron i veckan. Och även om de ursprungliga edulisostronen än så länge har ett litet övertag, så kommer gigasostronen från Stilla Havet, även kallade japanska ostron, allt mer.

– Vi räddas av att de inte fortplantar sig i våra vatten varje år, säger Bengt Klemming och fortsätter:

– För hade de gjort det, då hade jag varit rädd. Den största faran är inte själva ostronfisket, hur det påverkas, utan det är våra stränder i Bohuslän som hotas. Om vi inte plockar bort gigas, om vi inte sköter det här, då bildar de rev. Till slut kan det bli som en enda stor matta och då är stranden värdelös, för då kan du inte bada där.

Konkurrensen mellan ostronen verkar i dagsläget att fungera. De kupade ostronen ligger närmare strandkanten och inte så djupt, medan de platta ligger något längre ut. Däremot kan det vara så att musslorna kanske minskar på grund av konkurrensen med ostronen, men det här är oklart.

Kan vem som helst gå och plocka var som helst?

– Nej, det kan man inte, ostron tillhör den som har fiskerätten, oftast markägaren, men om man går och pratar med markägaren och frågar: Kan jag plocka lite gigas här? då är det min uppfattning att man oftast får det, säger Bengt Klemming.

– Och vi kan bli bättre på att äta ostron, vi är fortfarande amatörer om man jämför med södra Europa, men i framtiden så är jag fullständigt övertygad om att vi kommer att äta mer ostron, säger Bengt Klemming, ostrondykare.


ENGLISH There are only three professional oyster divers in Bohuslän. Two brothers and a daughter and it's a profession where you become something of an expert at harvesting the wild oysters that exist, both the original flat, edulis, and the new cupped, gigas, which in the last ten years have started to grow more and more and more in Skagerack. Normally, they pick their weekly dose of oysters on Mondays, but sometimes that's not enough and then it's an extra turn on Tuesdays. Edsvik is beautifully situated in a scenic bay, just north of Grebbestad. A winter-resting campsite is nearby, but for oyster divers it is work as usual. On a large pile of peeled shells, Peter Klemming and his daughter Lotta Klemming pick through a large pile of oysters. They examine with accustomed eyes and after a scraping, the oysters end up mainly two large slopes. In one hill is the original ostrich, maybe five, six centimeters long and flat. Edulis, a coveted oyster from the Atlantic that thrives very well in the clean water of Bohuslän. In the other hill ends up a more hilly oyster, gigas, but only in the right size, those that are too big are hard to sell and put away. - We are talking about an invasive species. But they are probably the question of whether it is not a species that we simply have to learn to live with, says oyster diver Bengt Klemming.


Notice the increase in gigas They pick up between 1,000 and 1,500 oysters a week. And even though the original edulisostrons still have a slight advantage, the gigasostrons from the Pacific Ocean, also called Japanese oysters, are increasingly. - We are saved by the fact that they do not reproduce in our waters every year, says Bengt Klemming and continues: - Because if they had done it, then I would have been scared. The biggest danger is not the oyster fishing itself, how it is affected, but it is our beaches in Bohuslän that are threatened. If we do not remove gigas, if we do not take care of this, then they form reefs. In the end, it can be like one big rug and then the beach is useless, because then you can not swim there. The competition between oysters currently seems to be working. The cupped oysters are closer to the shoreline and not so deep, while the flat ones are slightly further out. However, it may be that mussels may be declining due to competition with oysters, but this is unclear. Can anyone go and pick anywhere? - No, you can not, oysters belong to the person who has the right to fish, usually the landowner, but if you go and talk to the landowner and ask: Can I pick some gigas here? then it is my opinion that you usually get it, says Bengt Klemming. - And we can get better at eating oysters, we are still amateurs if you compare with southern Europe, but in the future I am completely convinced that we will eat more oysters, says Bengt Klemming, oyster diver.


1 066 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

NZZ am sonntag, 2020 - Swiss

Die Schären, der Himmel, das Meer: Alles ist grau. Peter Klemming gibt Gas. Augenblicklich hebt der 350-PS-Aussenborder die «Rammstein» aus dem Wasser, ein schmuckloses Boot aus mattem Aluminium. So k

DI WEEKEND reportage 2020

Hon har ett av de tuffaste yrkena man kan tänka sig. I dag serveras hennes vildplockade ostron på några av de finaste restaurangerna i Norden. Ostronen har inte bara blivit Lotta Klemmings karriär – d

Comments


bottom of page