top of page
Sök
  • Skribentens bild-

Göteborgs posten 2019

Uppdaterat: 17 okt. 2020(For English scroll down)


Förr var ostron något exklusivt för överklassen och kungligheter. Men för trettio år sedan startade två killar Bröderna Klemmings dyk. I dag är dottern Lotta den enda kvinnliga ostronfiskaren i hela Sverige – och hon älskar det.


Det var inte alls självklart att Lotta Klemming skulle vara en del av företaget som hennes pappa Peter och farbror Bengt startade samma år som hon föddes. Hon funderade mer på en karriär inom modeindustrin och efter avslutade gymnasiestudier började hon arbeta i en klädbutik och därifrån jobbade hon upp sig till att så småningom öppna nya butiker runt om i världen.


– När jag var liten jobbade pappa på Lantmännen fem dagar i veckan, fiskade ostron på lördagar och var i garaget på söndagar. Eftersom jag så gärna ville vara med min pappa så hängde jag med honom ut och fiskade. Jag fick egna vadarbyxor och hjälpte till att släpa upp de tunga korgarna med ostron och springa ner med nya, tomma åt honom, säger Lotta Klemming och ler vid minnet.


Har alltid älskat havet


Hon har alltid älskat havet och vattnet. När hon gick på simskola som liten var hon mer under än över vattenytan och hon säger själv att hon är helt beroende av havet.


– Vissa går på yoga, andra spelar golf för att hitta sitt lugn. Jag måste vara vid havet, säger hon.

Men den delen av sig själv har hon inte alltid bejakat. Efter att ha varit sjuk mycket under gymnasietiden så pluggade hon upp betygen på KomVux och sedan ville hon som sagt in i modebranschen.

– Eftersom jag halkat efter på grund av att jag varit sjuk så blev jag lite stressad. Jag såg mina jämnåriga som redan hade jobb och var där de ville vara, så jag jobbade som säljare på en klädbutik och tänkte läsa en yrkesskoleutbildning för att komma ikapp, berättar hon.


Men ganska snabbt började hon avancera på jobbet och några år senare åkte hon runt i världen och startade nya butiker och trivdes väldigt bra med det. Men så kom nedskärningarna och resorna blev färre och situationen annorlunda. Samtidigt hade hon börjat engagera sig lite i familjeföretaget och när det blev ohållbart på jobbet, så var valet enkelt – hon blev ostronfiskare på heltid.


– Det var tufft! Jag fick lära mig det mesta från början. Vi var ute hela dagar och plockade ostron med tung utrustning och i alla väder, sedan ska ostronen rengöras och sorteras, det är också tungt och slitigt, men jag älskade varje minut och jag ville lära mig alla steg så jag verkligen förstod verksamheten, säger Lotta.


Olika smak och storlek

I vattnen på Västkusten växer det platta flatostronen och också de enorma japanska ostronen. De har olika smak och storlek och Klemmings jobbar med båda sorterna.


– När jag började jobba i företaget bad jag pappa att hämta upp de japanska ostronen som inte växt sig så enormt stora ännu för att se om kunde användas och de kunde man äta på traditionellt vis, säger Lotta.


Lotta har kontakt med restaurangerna i Göteborg som har ostron på menyn, oftast levererar hon personligen. Företaget fiskar ostron på beställning och också ett antal som går till auktionerna i Fiskehamnen i Göteborg. Där kan fiskbilar och fiskhandlare köpa in direkt.


– Det finns så mycket att jobba med kring ostron som är outforskat. I andra delar av världen är de mycket bättre på att utnyttja resurser som finns i havet. Här tar vi upp torsk, räkor och kräftor, men det finns ju så mycket mer. Som tång och andra sorters musslor som man också kan äta, säger Lotta.


En levande produkt

Eftersom det japanska ostronet är en invasiv art är det viktigt att de plockas upp, annars kan de ta över. En del i Klemmings arbete är att få beståndet att bestå och att de mår bra.


– Det är en levande produkt och vi vet aldrig hur det ser ut längre fram, men gör vad vi kan för att ostronen alltid ska finnas. Vi plockar inte heller ostron där det går mycket båtar eller vid hamninlopp och liknande för då kan det vara bakterier i dem, säger Lotta.


Nu i september har ostronsäsongen dragit igång på riktigt och sedan fiskas det ända fram till midsommar. Därefter förökar sig ostronen under de närmsta två månaderna och så börjar man om i augusti. Och Lotta är med i hela kedjan.


– Detta är ju pappas och min farbrors livsverk och vi gör det tillsammans. Jag vill att han ska vara involverad så länge det bara går. Vi är en familj och de allra viktigaste personerna för att ta hand om vår produkt och vårt varumärke säger Lotta.

Lotta har tre syskon, men ingen av de andra är intresserade av att gå in i ostronbranschen. En bror har varit med ute någon gång men ser inte tjusningen.


– Han var med som handräckning en gång och han förstår inte hur jag kan tycka så mycket om det. De tycker att det är helt sjukt, men kanske inte så förvånande, att just jag är där jag är. Jag har ju alltid älskat vattnet och tog dykarcertifikat så fort jag fick – och jag vill jobba med min familj, säger hon och ler.In the past, oysters were something exclusive to the upper class and royalty. But thirty years ago, two guys started the Brothers Klemmings dive. Today, the daughter Lotta is the only female oyster fisherman in all of Sweden - and she loves it. It was not at all obvious that Lotta Klemming would be part of the company that her father Peter and uncle Bengt started the same year she was born. She thought more about a career in the fashion industry and after finishing high school she started working in a clothing store and from there she worked her way up to eventually opening new stores around the world. - When I was little, my father worked at Lantmännen five days a week, fished the oysters on Saturdays and was in the garage on Sundays. Because I so wanted to be with my dad, I hung out with him and fished. I got my own waders and helped to drag up the heavy baskets of oysters and run down with new, empty ones for him, says Lotta Klemming and smiles at the memory.


Have always loved the sea She has always loved the sea and the water. When she went to swimming school as a child, she was more below than above the water surface and she says herself that she is completely dependent on the sea. - Some go to yoga, others play golf to find peace. I have to be by the sea, she says. But she has not always affirmed that part of herself. After being very ill during high school, she studied for the grades at KomVux and then, as I said, she wanted to enter the fashion industry. - Because I slipped behind because I was sick, I got a little stressed. I saw my peers who already had jobs and were where they wanted to be, so I worked as a salesman at a clothing store and thought about studying a vocational school education to catch up, she says. But pretty quickly she started to advance at work and a few years later she went around the world and started new stores and enjoyed it very much. But then came the cuts and the trips became fewer and the situation different. At the same time, she had started to get a little involved in the family business and when it became unsustainable at work, the choice was easy - she became an oyster fisherman full time. - It was tough! I got to learn most things from the beginning. We were out all day picking oysters with heavy equipment and in all weathers, then the oysters should be cleaned and sorted, it is also heavy and tiring, but I loved every minute and I wanted to learn every step so I really understood the business, says Lotta .


Different taste and size In the waters of the West Coast, the flat flat ostrich grows and also the huge Japanese oysters. They have different tastes and sizes and Klemmings works with both varieties. - When I started working in the company, I asked my dad to pick up the Japanese oysters that had not grown so huge yet to see if they could be used and they could be eaten in the traditional way, says Lotta. Lotta has contact with the restaurants in Gothenburg that have oysters on the menu, she usually delivers in person. The company fishes oysters to order and also a number that go to the auctions in Fiskehamnen in Gothenburg. There, fish cars and fishmongers can buy directly. - There is so much to work with around oysters that is unexplored. In other parts of the world, they are much better at using resources available in the sea. Here we catch cod, shrimp and crayfish, but there is so much more. Like seaweed and other kinds of mussels that you can also eat, says Lotta.


A living product Because the Japanese oysters are an invasive species, it is important that they are picked up, otherwise they can take over. Part of Klemming's work is to make the stock last and that they feel good. - It is a living product and we never know what it will look like in the future, but do what we can so that the oysters will always be there. We also do not pick oysters where there are a lot of boats or at harbor entrances and the like because then there may be bacteria in them, says Lotta. Now in September, the oyster season has really started and then it is fished until midsummer. After that, the oysters multiply over the next two months and then start again in August. And Lotta is part of the whole chain. - This is dad's and my uncle's life work and we do it together. I want him to be involved as long as possible. We are a family and the most important people to take care of our product and our brand, says Lotta. Lotta has three siblings, but none of the others are interested in entering the oyster industry. A brother has been out at some point but does not see the charm. - He was there as a helping hand once and he does not understand how I can like it so much. They think it's completely sick, but perhaps not so surprising, that I'm where I am. I have always loved the water and took a diving certificate as soon as I got it - and I want to work with my family, she says and smiles.

462 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

NZZ am sonntag, 2020 - Swiss

Die Schären, der Himmel, das Meer: Alles ist grau. Peter Klemming gibt Gas. Augenblicklich hebt der 350-PS-Aussenborder die «Rammstein» aus dem Wasser, ein schmuckloses Boot aus mattem Aluminium. So k

DI WEEKEND reportage 2020

Hon har ett av de tuffaste yrkena man kan tänka sig. I dag serveras hennes vildplockade ostron på några av de finaste restaurangerna i Norden. Ostronen har inte bara blivit Lotta Klemmings karriär – d

Comments


bottom of page